Arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in EU

Bent u werkgever of meldingsplichtige zelfstandige uit een ander land in de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland? En heeft u een tijdelijke opdracht in Nederland? Dan bent u vanaf 1 maart 2020 verplicht dit te melden via het Nederlandse online meldloket. Tot de EER behoren alle EU-lidstaten, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland.

Let op: de meldingsplicht geldt vanaf 1 maart 2020. Tijdelijke opdrachten die gestart zijn vóór 1 maart 2020, hoeft u niet te melden.

Dienstverrichters, zelfstandigen en dienstontvangers
De Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) onderscheidt dienstverrichters, zelfstandigen en dienstontvangers.

U bent dienstverrichter als u als buitenlandse werkgever tijdelijk:
- met eigen personeel naar Nederland komt om werkzaamheden te verrichten;
- vanuit een multinationale onderneming medewerkers detacheert naar een eigen vestiging in Nederland; of
- als buitenlandse uitzendondernemer uitzendkrachten ter beschikking stelt voor werkzaamheden in Nederland.

Bent u zelfstandig ondernemer en komt u tijdelijk in Nederland werken? Ook dan moet u zich in enkele gevallen melden.

De dienstontvanger, ook wel uw klant/opdrachtgever, is degene voor wie u aan het werk gaat en met wie u een contract heeft. Dit kan zijn een servicecontract, aannemingsovereenkomst of overeenkomst van opdracht.

Huurt u, als buitenlandse werkgever (dienstverrichter) of zelfstandige, een derde bedrijf uit een andere lidstaat in om aan het werk te gaan bij uw klant/opdrachtgever in Nederland, dan is er sprake van onderaanneming. U bent op dat moment dienstontvanger. Het derde bedrijf meldt zelf zijn eigen personeel en u controleert de melding.

Online melden
Melden doet u eenvoudig via het online meldloket, op de site van Posted Workers. Dit doet u vóórdat u start met de werkzaamheden in Nederland. Als buitenlandse werkgever (dienstverrichter) of zelfstandige meldt u onder meer:
- de identiteit van de melder;
- uw bedrijfsgegevens;
- uw contactpersoon in Nederland, bedoeld in artikel 7 van de WagwEU, tenzij u zelfstandige bent;
- de gegevens van de Nederlandse klant/opdrachtgever;
- de sector waarin u in Nederland werkzaam zal zijn;
- het adres van de werkplek;
- de verwachte duur van de werkzaamheden;
- de identiteit van de persoon die verantwoordelijk is voor de uitbetaling van het loon;
- de identiteit van uw eventuele werknemers;
- de aanwezigheid van een A1-verklaring of andersoortig bewijs dat aantoont waar de sociale premies betaald worden voor uzelf of uw werknemer(s), vanwege de bijdrage voor de toepasselijke socialezekerheidsregeling;

Uitzonderingen meldingsplicht
In enkele gevallen gelden er uitzonderingen voor de meldingsplicht.

Zelfstandigen
Bent u zelfstandig ondernemer en werkzaam in een van de volgende sectoren? Dan bent u áltijd verplicht zich te melden:
- bouw;
- schoonmaak;
- voedingsindustrie;
- metaal;
- zorg;
- glazenwasserij;
- land- en tuinbouw.

Een volledig overzicht van de sectoren waarvoor u een melding moet doen, vindt u hier. Werkt u niet in geen van deze sectoren, dan hoeft u uw werkzaamheden in Nederland niet te melden.

Transportsector
Voor de transportsector gelden aanvullende regels, deze vindt u op de site van Posted Workers.

Jaarmelding
In een aantal gevallen geldt een beperkte meldingsplicht in de vorm van een jaarmelding. U hoeft zich dan maar één keer per jaar te melden. De jaarmelding is onder anderen van toepassing op kleine bedrijven (1-9 werknemers) en meldingsplichtige zelfstandig ondernemers die gevestigd zijn binnen 100 kilometer van de Nederlandse grens en vaker in Nederland werken.

Ook als u werkzaam bent in de sector goederenvervoer over de weg, kunt in aanmerking komen voor een jaarmelding.

De jaarmelding is níet van toepassing op de bouwsector en de uitzendsector.

Niet melden
U hoeft uw werknemers niet te melden als:
- uw bedrijf gevestigd is in Nederland en uw werknemers werken op basis van een Nederlands contract;
- u werknemers detacheert binnen Nederland;
- uw werknemers werkzaamheden uitvoeren in bepaalde subsectoren binnen de transportsector;
- uw werknemers werkzaamheden uitvoeren in de sector openbaar bestuur, overheidsdiensten of extraterritoriale organisaties;
- uw werknemers bepaalde incidentele werkzaamheden verrichten in Nederland. Denk aan zakelijke besprekingen, dringend onderhoud en reparaties of het bijwonen van congressen.

Gedetacheerde vreemdelingen
Wanneer u werknemers van buiten de EER (EU-landen + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) en Zwitserland naar Nederland detacheert, kunnen er aanvullende vereisten gelden. Een werknemer uit een derde land die langer dan 3 maanden naar Nederland gedetacheerd wordt heeft bijvoorbeeld een verblijfsvergunning nodig. 

Toezicht
De Inspectie SZW controleert of werkgevers, zelfstandigen en klanten/opdrachtgevers zich houden aan de WagwEU. Samen met de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft de Inspectie SZW direct inzage in alle meldingen.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kan gegevens opvragen uit het meldloket als een gedetacheerde vreemdeling een verblijfsvergunning nodig heeft. Sociale partners kunnen gegevens opvragen uit het meldloket om naleving van cao-bepalingen te controleren.

Boete
Blijkt uit een controle of een bezoek aan de werkplek dat u uw komst niet vooraf of onjuist heeft gemeld, dan kunnen u en uw klant/opdrachtgever hiervoor beiden beboet worden.

Rechten en plichten
Werknemers die gedetacheerd zijn in Nederland hebben recht op de belangrijkste arbeidsvoorwaarden die hier gelden. Deze arbeidsvoorwaarden staan beschreven in de Nederlandse arbeidswetgeving. In sectoren waar een algemeen verbindend verklaarde cao van toepassing is, hebben gedetacheerde werknemers óók recht op de harde kern van de arbeidsvoorwaarden uit deze cao. Werkgevers van gedetacheerde werknemers moeten zich hier dus aan houden. Ook heeft u als buitenlandse werkgever een aantal administratieve plichten.

Bron: Posted Workers, Ministerie Sociale Zaken en Werkgeledenheid, shutterstock.

Recommended for you

In de kijker

In de kijker