Goed voorbereid aangifte Inkomstenbelasting 2019 in: deel 7 IACKIn de aangifte worden bij het onderdeel inkomensafhankelijke combinatiekorting regelmatig fouten gemaakt. Wanneer u deze korting mag toepassen, onder welke voorwaarden en hoe u deze aanvraagt, leest u in dit artikel.

U komt voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting in aanmerking als u aan de volgende voorwaarden voldoet:
 • U ontving in 2019 méér dan € 4.993 aan winst uit onderneming, loon uit dienstbetrekking of resultaat uit overige werkzaamheden. Of u kwam in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek.
 • U en uw kind (zie voor begrip kind hierna) staan ten minste 6 maanden op hetzelfde woonadres ingeschreven. Het adres moet bekend zijn bij de Basisregistratie Personen. Daarnaast is het kind op 1 januari jonger dan 12 jaar.
 • U heeft géén fiscale partner. Als sprake is van fiscaal partnerschap, heeft degene met het laagste arbeidsinkomen recht op de heffingskorting.
Begrip kind
Voor het begrip kind maakt het niet uit of het kind al dan niet een eigen kind is. De Belastingdienst verstaat onder dit begrip een:
 • eigen kind
 • stiefkind
 • pleegkind, alleen als u deze opvoedt en onderhoudt als eigen kind
 • geadopteerd kind
 • kind uit een eerdere relatie
 • kind van een fiscale partner met wie u samenwoont
Krijgt u voor het pleegkind een (kostendekkende) vergoeding? Dan is geen sprake van een pleegkind en komt u niet in aanmerking voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Verder houdt het begrip 'onderhouden' in dat u in belangrijke mate bijdraagt in de kosten van levensonderhoud voor het pleegkind. Voor 2019 zijn deze kosten van levensonderhoud vastgesteld op € 425 per kwartaal.

Co-ouderschap
Is bij u sprake van co-ouderschap? Dan is dit een uitzondering op bovenstaande voorwaarden. Doorgaans heeft de co-ouder bij wie het kind staat ingeschreven recht op de heffingskorting. De andere co-ouder kan ook recht hebben op de inkomensafhankelijke combinatiekorting als het kind doorgaans ten minste 3 hele dagen per week in elk van de huishoudens verblijft. U voldoet ook aan deze eis als het kind om de week bij de ene en de andere ouder verblijft. Dit moet schriftelijk zijn vastgelegd in een ouderschapsplan en/of echtscheidingsconvenant.

De Belastingdienst kan bewijsstukken opvragen voor de beoordeling van de heffingskorting. Bijvoorbeeld het ouderschapsplan of het echtscheidingsconvenant, maar ook een agenda, kalender of andere onderliggende stukken, waaruit blijkt dat de gemaakte afspraken zijn nagekomen.

Hoe hoog is de korting?
Dat is afhankelijk van het van het arbeidsinkomen van u. Verdient u:
 • minder dan € 4.993? Dan krijgt u geen korting.
 • meer dan € 4.993 maar minder dan € 29.752? Dan is de korting 11,450% x (arbeidsinkomen - € 4.993).
 • meer dan € 29.752? Dan is de korting voor u € 2.835.
Aanvragen en meer informatie
De inkomensafhankelijke combinatiekorting vraagt u aan via de belastingaangifte. Als u de korting alvast maandelijks wil ontvangen, vraagt u  een voorlopige aanslag aan. Beide online formulieren vindt u op Mijn Belastingdienst.

Bron: Belastingdienst/ Forum Fiscaal dienstverleners, Shutterstock

Recommended for you

In de kijker

In de kijker