Goed voorbereid aangifte Inkomstenbelasting 2019 in: deel 6 Aftrek scholingsuitgaven

De voorwaarden voor aftrek van scholingsuitgaven blijken niet altijd duidelijk. Bij de interpretatie van begrippen als ‘opleiding of studie’ en ‘drukkende kosten’, ontstaan bij aftrek van scholingsuitgaven vaak fouten. Ook ziet de Belastingdienst dat uitgesloten scholingsuitgaven toch in aftrek worden gebracht.

De aftrek van scholingsuitgaven is geregeld in de Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001). U vindt:
  • scholingsuitgaven in artikel 6.27 van de Wet IB 2001
  • beperkingen in artikel 6.28 van de Wet IB 2001
  • omvang in aanmerking te nemen uitgaven in artikel 6.30 van de Wet IB 2001
Aftrekbaar
Uitgaven die verband houden met het volgen van een opleiding of studie kan u in aftrek brengen als persoonsgebonden aftrek. De studie of opleiding moet hij dan volgen met het oog op het verwerven van inkomen uit werk en woning. Voor de aftrek geldt een drempel van € 250. Als u een studie of opleiding volgt buiten de standaardstudieperiode, dan geldt een maximum aftrekbaar bedrag van € 15.000.

Aftrekbaar zijn:
  • lesgeld, cursusgeld, collegegeld, examengeld, promotiekosten
  • leermiddelen en beschermingsmiddelen die de onderwijsinstelling verplicht heeft gesteld
  • kosten voor EVC-procedures
Als u aanspraak kan maken op studiefinanciering (of op een daarmee vergelijkbare uitkering) zijn de uitgaven niet aftrekbaar. Het is dus niet van belang of u de financiering daadwerkelijk heeft aangevraagd of ontvangen.

Meer informatie vindt u op de internetsite van de Belastingdienst:
  •  Aftrek studiekosten opleiding voor werk
  • Aftrek studiekosten als geen sprake is van studiefinanciering
  • Aftrek studiekosten als er sprake is van studiefinanciering
Interpretatie van begrip 'opleiding of studie'
Belangrijk om na te gaan is of de opleiding of studie voldoet aan de begripsomschrijving zoals die in de parlementaire geschiedenis is bepaald. Het volgen van een opleiding of studie staat hierin beschreven als het volgen van een leertraject.

De aftrekbare uitgaven moeten daarbij in direct verband staan met de opleiding of studie. Die moet volgens jurisprudentie over een goede planning en organisatie beschikken. En u moet gedurende het leertraject onder toezicht of begeleiding kennis verkrijgen. Kosten gemaakt voor een zelfstudie zijn daarom niet aftrekbaar.

Uit jurisprudentie van de Hoge Raad blijkt ook dat het doel van de opleiding of studie erg zwaar weegt. Belangrijk is dat u de opleiding of studie volgt met het oog op het op peil houden of verbeteren van kennis of vaardigheden om inkomen uit tegenwoordige arbeid te verwerven of te behouden. Daarbij moet redelijkerwijs verwacht worden dat u dat doel bereikt.

Interpretatie van begrip 'drukkende kosten'

Op grond van artikel 6.1 lid 3 van de Wet IB 2001 mag u alleen de scholingsuitgaven die drukken in aftrek brengen. Dit betekent dat de kosten moeten zijn betaald, verrekend, ter beschikking gesteld of dat de kosten rentedragend zijn geworden (artikel 6.40 van de Wet IB 2001). Het moment waarop dat is gebeurd, bepaalt in welk jaar u de uitgaven voor u mag aftrekken. Uitgaven die drukken op de fiscale partner, mag u ook in aftrek brengen.

De aftrek moet u verminderen met ontvangen vergoedingen voor de gemaakte scholingsuitgaven. Denk bijvoorbeeld aan een studievergoeding van de werkgever.

Kosten voor computerapparatuur
Computerapparatuur en bijbehorende randapparatuur komen niet voor aftrek in aanmerking. In de jurisprudentie is bepaald dat in uitzonderlijke gevallen computers en randapparatuur deel kunnen uitmaken van de verplichte leermiddelen voor een opleiding of studie. Maar omdat de berekening van het aftrekbare deel erg tijdrovend en discutabel bleek, is ervoor gekozen om de kosten voor computers en randapparatuur helemaal uit te sluiten. Zie hiervoor Kamerstuk 33402 nr 3 vergaderjaar 2012-2013.

Kosten van studiereizen of excursies
Door een onderwijsinstelling voorgeschreven leermiddelen zijn aftrekbaar op grond van artikel 6.27 van de Wet IB 2001 verplichte studiereizen of excursies vallen hier niet onder. Deze horen niet bij de gespecificeerde aftrekbare scholingsuitgaven en zijn dus niet aftrekbaar.

Reis-en verblijfskosten
Reis- en verblijfskosten tijdens een opleiding of studie worden vaak als scholingsuitgaven in aanmerking genomen. Maar ook deze kosten vallen niet onder de gespecificeerde aftrekbare scholingsuitgaven en zijn dus niet aftrekbaar.

Kosten voor vakliteratuur
De kosten voor vakliteratuur zijn in het algemeen niet aftrekbaar als scholingsuitgaven. Deze kosten houden namelijk geen direct verband met de opleiding of studie. Aftrek is wel mogelijk wanneer vakliteratuur als leerboek of leermiddel kan worden aangemerkt, mits die leerboeken of middelen door de instelling zijn voorgeschreven.

Bron: Belastingdienst/ Forum Fiscaal dienstverleners, Shutterstock

Recommended for you

In de kijker

In de kijker