Wanneer voldoet de werkgever aan de voorwaarden voor de NOW-regeling?


De NOW-regeling zorgt voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Met het voorschot van UWV kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en een flexibel contract doorbetalen. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor drie maanden aangevraagd worden. Aan welke voorwaarden moet worden voldaan? Lees het hier:
 1. De aanvrager verwacht ten minste 20% omzetverlies over 3 maanden.
 2. De werkgever vraagt géén ontslag wegens bedrijfseconomische redenen aan voor zijn werknemers tijdens de periode waarover hij de tegemoetkoming ontvangt (maanden maart-april-mei).
 3. De werkgever krijgt de mogelijkheid om een ingediende ontslagaanvraag in te trekken.
 4. De aanvrager is verplicht om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden. Dat betekent dat hij zijn werknemers 100% doorbetaalt.
 5. De aanvrager is verplicht om de subsidie te gebruiken voor betaling van de loonkosten.
 6. De aanvrager is verplicht om de werknemers(vertegenwoordiging) te informeren over een toegekende aanvraag.
 7. De aanvrager moet een controleerbare administratie voeren waarin alle gegevens die van belang zijn kunnen worden nagegaan. Tot 5 jaar na vaststelling van de subsidie moet hij inzage kunnen geven in deze administratie.
 8. De aanvrager moet loonaangifte doen op grond van de Wet op de loonbelasting 1964 op de voorgeschreven momenten.
 9. De aanvrager moet aan UWV melden als er dingen gebeuren die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie.
 10. De aanvrager moet na afloop van de subsidieperiode een definitieve opgave van de omzetdaling indienen met daarbij een accountantsverklaring.
 11. Als de aanvrager loonkostensubsidie ontvangt, moet hij aan de gemeente waarvan hij de loonkostensubsidie ontvangt, melding doen van de NOW-toekenning.
Gevolgen bij niet-voldoen

Wat zijn de gevolgen als de werkgever niet aan de voorwaarden heeft voldaan?
Als een werkgever bij UWV een aanvraag indient voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, wordt de subsidie gekort.
Het loon van de werknemer(s) voor wie de ontslagaanvraag wordt ingediend, wordt eerst verhoogd met 50%. Daarna wordt dat bedrag in mindering gebracht op de loonsom waarvoor subsidie wordt ontvangen.
Als de loonsom van maart tot en mei is gedaald ten opzichte van de loonsom van januari, wordt het subsidiebedrag lager.
Als aan de overige voorwaarden niet is voldaan dan kan UWV het voorschot opschorten of eventueel een al gegeven voorschot terugvorderen.

Bron: Accountancy Vanmorgen, Shutterstock

Recommended for you

In de kijker

In de kijker